piątek, 03 stycznia 2020 07:35 Administrator
Drukuj

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko administratora systemu informatycznego

w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 oraz z 2017r. poz. 60 i 1930) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz 936)

Dyrektor Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko
laboranta - administratora systemu informatycznego

I. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w 1/2 wymiaru etatu.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1) pomoc użytkownikom w zakresie obsługi użytkowanego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego;
2) usuwanie usterek sprzętu komputerowego i oprogramowania, dbanie o bezawaryjną pracę systemu;
3) monitorowanie i zapewnienie ciągłości i sprawnego działania systemu informatycznego, sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego;
4) administrowanie systemami baz danych;
5) administrowanie oprogramowaniem systemów serwerowych, w stopniu umożliwiającym zachowanie bezpieczeństwa danych przed nieupoważnionym dostępem;
6) instalowanie i konfigurowanie sprzętu, systemów i aplikacji;
7) wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu IT, systemów informatycznych;
8) opracowywanie dokumentacji technicznej systemu teleinformatycznego i dokumentacji dot. zarządzania systemem teleinformatycznym;
9) zarządzanie stosowanymi w systemach informatycznych środkami uwierzytelnienia, w tym rejestrowania i wyrejestrowania użytkowników oraz dokonywanie zmian uprawnień;

10) tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, nadzór nad archiwizacją zasobów;
11) nadzór nad prawidłowością wykorzystania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania przez pracowników;
12) współudział w opracowywaniu planów oraz ustalaniu sposobów i terminów realizacji wyznaczonych zadań na swoim odcinku pracy;
13) wnioskowanie o dokonanie zmian w systemie informatycznym;
14) wnioskowanie o zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania;
15) opracowywanie specyfikacji systemów informatycznych;
16) współpraca z dostawcami sprzętu/oprogramowania;
17) inwentaryzacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
18) analiza dokumentacji i zgodności rozwiązań informatycznych z dokumentacją;
19) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i obsługi systemów i rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w szkole, w tym sprawowanie nadzoru nad ich obsługą i eksploatacją w ramach powierzonych zadań administratora;
20) inne prace zlecone przez Dyrektora ZSL-T związane z administracją systemów informatycznych.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

1. Wymaganie niezbędne:
1) wykształcenie minimum średnie;
2) znajomość systemów LINUX, Windows Server 2016/2019;

3) zarządzanie urządzeniami sieciowymi marki NETGEAR L2/L3;
4) znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym;
5) posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
6) nieposzlakowana opinia;
7) niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
8) nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
9) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
10) nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karnego lub dyscyplinarnego;
11) brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

2.  Wymagania dodatkowe:
1) znajomość (na poziomie administratora) dziedzinowych systemów :
2) dyspozycyjność;
3) punktualność;
4) zdolności analityczne;
5) rzetelność i komunikatywność;
6) odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
7) kreatywność i asertywność; 
8) wysoka kultura osobista;
9) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
10) umiejętność samodzielnej pracy oraz w zespole.

IV. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

1.  Kandydat składa następujące dokumenty:
1) CV;
2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 
3) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy oraz zajmowane stanowiska; 
4) oświadczenie kandydata dotyczące: 
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego;
f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.

2.  Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów: od dnia 3 stycznia 2020r. do dnia 17 stycznia 2020r.
2) Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
a) na adres email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
*W przypadku wysłania  dokumentów na adres e-mail należy dostarczyć je w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, najpóźniej w dniu przystąpienia do drugiego etapu konkursu.
b) bezpośrednio w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku w godzinach urzędowania sekretariatu tj. w godzinach 7.30 –15.30;
c) drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko administratora systemów informatycznych”  na adres:  
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku 
ul. Sienkiewicza 20
46-200 Kluczbork

V. Konkurs składa się z następujących etapów:

etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;

etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

VI. Informacje dodatkowe:

1. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Licealno-Technicznych (adres: www.zslt.klucznet.pl w zakładce: BIP).
2. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.
4. Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Licealno-Technicznych pod numerami telefonów 77 418 11 04.  

Kluczbork, dnia 7 stycznia 2020 r.