środa, 04 lipca 2018 08:57 Administrator
Drukuj

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 oraz z 2017r. poz 60 i 1930) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNO-TECHNICZNYCH W KLUCZBORKU

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

REFERENTA: 1,0 ETATU

1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego;

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);

d) znajomość zagadnień z zakresu:

- prawa oświatowego,

- Ustawy Kodeks pracy

- Ustawy o pracownikach samorządowych,

- Ustawy o ochronie danych osobowych

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku pracy;

f) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalność: ekonomia, administracja, zarządzanie,

g) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) bardzo dobre umiejętności organizacyjne i interpersonalne,

b) umiejętność pracy z dokumentami,

c) umiejętność pracy pod presją czasu,

d) rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie, komunikatywność.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Curriculum vitae.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności oraz staż pracy.

3. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w trybie postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz.1000).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub przesłać w terminie

od 04.07.2018r. do dnia 17.07.2018r. do godz. 15:00 na adres : Zespół Szkół Licealno-Technicznych

w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork w zaklejonych kopertach z dopiskiem : ,, Nabór na stanowisko urzędnicze ? referent?. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły: http://zslt.klucznet.pl/ do dnia 27.07.2018r. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i testu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły i na tablicy informacyjnej Szkoły w terminie do dnia 30.07.2018r.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Dyrektor

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

mgr Piotr Sitnik

Poprawiony: środa, 04 lipca 2018 09:02